Realizacja kwerend

Archiwum przeprowadza kwerendy (poszukiwania materiałów archiwalnych) dla instytucji i osób prywatnych zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Poszukiwania mogą być wykonane bezpłatnie np. w sprawach socjalnych, odszkodowawczych oraz odpłatnie np. w sprawach genealogicznych, własnościowych. Opłaty naliczane są według obowiązującego cennika usług.

Kwerendy wykonywane są na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony osobiście, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej:

  • wskazanie osoby wnoszącej podanie -imię i nazwisko,
  • adres osoby wnoszącej podanie,
  • treść żądania - informacje dotyczące twórcy poszukiwanego dokumentu, datę lub zakres lat jego wystawienia, inne informacje umożliwiające jego odszukanie,
  • cel w jakim będą wykorzystane żądane dokumenty,
  • podpis osoby wnoszącej podanie,
  • ewentualnie inne elementy wymagane przez przepisy szczególne.

Przy wydawaniu zaświadczeń, uwierzytelnionych kserokopii, odpisów i wypisów z materiałów archiwalnych obowiązują opłaty skarbowe, zgodne z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 246, poz. 1804). Opłatę skarbową w przypadku Archiwum Państwowego w Opolu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Opola.