Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE nr L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Opolu z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, kod pocztowy: 45-016 Opole, tel.: 77 4544075; 77 4544076, adres e-mail: kancelaria@opole.ap.gov.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Patrycja Polichnowska, iod@opole.ap.gov.pl.
  2. Celem zbierania danych jest realizacja wniosków wpływających do Archiwum zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 2017 z późn. zm.)
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przeniesienia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji złożonych wniosków. Informacje (dane) przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji sprawy oraz późniejszej archiwizacji dokumentacji, zgodnie z okresem przechowywania wskazanym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (wprowadzonym Zarządzeniem nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji zakresu działań archiwów zakładowych w archiwach państwowych).

Deklaracja dostępności (pdf)

 

Polityka prywatności (pdf)

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Aby złożyć dokument za pośrednictwem platformy ePUAP prosimy skorzystać z formularza Pismo ogólne do podmiotu publicznego