Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

jak korzystać z zasobu

Zasady udostępniania w skrócie

 

Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu udostępniane są zainteresowanym w pracowni naukowej. Udostępnianie w formie bezpośredniej, umożliwiające zapoznanie się z oryginałami dokumentów, jest bezpłatne.

Archiwalia podlegają udostępnieniu nie wcześniej niż (Dz.U. 2016, poz. 1506):
- akta stanu cywilnego lub księgi stanu cywilnego dla ksiąg urodzeń po 100 latach od ostatniego zapisu, małżeństw i zgonów po 80 latach,
- indywidualna dokumentacja medyczna po 100 latach od ostatniego zapisu,
- akty notarialne i dokumentacja ksiąg wieczystych po 70 latach od ich wytworzenia,
- dokumentacji spraw sądowych i postępowań dochodzeniowych po 70 latach od ich uprawomocnienia się lub zakończenia postępowania,
- ewidencja ludności po 30 latach od wytworzenia,
- dokumentacja osobowa i płacowa pracodawców po 50 latach od ustania stosunku pracy.

W pozostałych przypadkach materiały archiwalne udostępniane są po trzydziestu latach od momentu ich wytworzenia, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. W przypadku konieczności wcześniejszego dostępu do akt wymagane jest od użytkownika przedłożenie umotywowanego wniosku (Dz. U. 2001, Nr 13, poz. 116).

Inne formy udostępniania związane z wyszukaniem dokumentów i informacji, opracowaniem informacji lub sporządzeniem reprodukcji, które przeprowadzane są przez pracowników Archiwum, stanowią usługę odpłatną.

Osoby przystępujące do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej składają Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. W odniesieniu do informacji prawnie chronionych wymagane jest złożenie przez korzystającego pisemnego zobowiązania dotyczącego sposobu i zakresu ich wykorzystania.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum może odmówić udostępnienia akt.

W pracowni naukowej udostępnia się wyłącznie materiały archiwalne zewidencjonowane czyli takie, które posiadają pomoce ewidencyjno-informacyjne. Na ich podstawie korzystający może wyszukiwać interesujące go jednostki archiwalne, ich sygnatury oraz składać zamówienie na akta. W przypadku, gdy archiwalia zostały zmikrofilmowane lub zdigitalizowane nie udostępnia się oryginałów.

Po uzyskaniu zgody dyrektora Archiwum, udostępnione materiały archiwalne, mogą być odpłatnie reprodukowane według obowiązującego cennika usług.

Udostępnione materiały mogą być również kopiowane samodzielnie własnym sprzętem użytkownika. Warunkiem samodzielnego kopiowania archiwaliów jest użycie urządzeń i technik nieinwazyjnych dla akt, np. fotografia cyfrowa wykonywana bez dodatkowego oświetlenia. Kopie wykonane samodzielnie mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby własnej pracy badawczej i nie mogą być publikowane. Nie mogą być one również wykorzystane w sposób sprzeczny z prawem, w tym z ochroną danych osobowych czy dóbr osobistych.

Na pisemny wniosek korzystającego Archiwum może sprowadzić do pracowni naukowej mikrofilmy materiałów archiwalnych przechowywanych w innych archiwach. Koszty przesyłki mikrofilmów ponosi zamawiający.

Wykorzystanie reprodukcji materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu w publikacji powinno być odnotowane poprzez umieszczenie stosownej informacji o miejscu przechowywania, nazwie zespołu oraz sygnaturze jednostki.

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Opolu regulują następujące przepisy:


 

Do góry Menu Strony